• Exist ve Not Exist Anahtar Kelimeleri

  "Exist" ve "not exist" anahtar kelimeleri, değerlerden oluşan bir listede istenilen bilginin var olup olmadığını anlamak için kullanılır. IN yapısına benzer şekilde bir alt sorgulamada "exist" ya da "not exist" kullanılırsa, o alt sorgulamanın çıkaracağı sonuç içerisinde istenilen bilginin olup olmadığına bakılır ve ona göre esas sorgulamaya sınırlandırma getirilmiş olur. Bu arada alt sorgulama sadece değerlerden oluşan bir satırlar bütünü ortaya çıkarır, yeni bir bilgi üretmez.
  7.9.2013 22:53:13
 • Alt Sorgulamalar (Subqueries)

  Alt sorgulamalar; karmaşık sorgulamaları, birbirini izleyen adımlardan oluşan bir diziye çevirir ve böylece tek bir ifade ile sorgulama işlemi yapılmış olur. Bir sorgulama işlemi diğer bir sorgulama işleminin sonuçları kullanılarak yapılacaksa (o sorgulama işleminin sonuçları içinden yapılacaksa) alt sorgulamalar kullanılır. Bir sorgulama bünyesinde birden çok sorgulamaya gerek duymuyorsa alt sorgulama kullanmaya gerek yoktur. Genellikle bir alt sorgulamanın yaptığı işi "join" de yapabilir.
  7.9.2013 22:52:44
 • Sonuç Tablosundan Tablo Oluşturma

  Select Into ifadesi kullanılarak, select sorgusu ile elde edilen veriler into ifadesi ile geçici bir tablo içine yazılabilir.
  7.9.2013 22:51:43
 • Birden Çok Sonuç Tablosunu Birleştirme

  Birden çok "select" ifadesinin kullanılarak tek sorgulama ile oluşturulamayan sonuç tablolarının yaratılmasını sağlar. Bunun için "union" operatörü kullanılır. Birleştirilmek istenen tabloların belirlenen alanlarının veri tipleri ve tablolardan alınacak sütun sayıları aynı olmalıdır. Alan isimleri ilk "select" ifadesinde belirlenir. Eğer alan isimlerinde değişiklik yapılacaksa bunun ilk "select" cümleciğinde yapılması gerekir. Sonuç tablosunda tüm oluşabilecek satırları (aynı satırdan birden çok olsa bile) göstermek için "union"dan sonra "all" kullanılır. Belli bir alanı referans alarak sıralama yapmak istenirse, "order by" ifadesini kullanmak yerinde olur.
  7.9.2013 22:51:10
 • Birden Çok Tabloyu Birleştirme

  İstenilen sayıda tablo ortak alanlar sayesinde birleştirilebilir ve sonuç tabloları oluşturulabilir. Birleştirilecek tabloların foreign key (yabancıl anahtar)'e sahip olmalarına dikkat edilmelidir. Her birleştirme işlemi için "join" kullanılmalıdır. Ayrıca, sonuç tablosunun özelleşmesi isteniyorsa "where" yapısı da kullanılabilir. Örnek: IDENTITY1, COMPANY ve CLASS adında 3 tablo olsun. Bu tablolardan IDENTITY1ve COMPANY tablolarında no ve number alanlarının ortak, COMPANY ve CLASS tablolarında da age alanlarının ortak olduğu görülür.
  7.9.2013 22:50:35
 • Birden Çok Tabloda Sorgulama (Join)

  Join(Birleştirici), iki ya da daha fazla tabloyu aynı anda sorgulayarak bir sonuç tablosu (result table) oluşturmaya yarar. Örneğin: İki tabloyu birleştirici ile birleştirerek sonuç tablosu oluşturmak istenirse her iki tabloda da aynı olan alanlardan yola çıkılır. Böylece alanları kullanarak istenilen sonuç tablosu oluşturulabilir.
  7.9.2013 22:49:48
 • Osql

  Osql komutu ile Transact -SQL komutları, sistem yordamları ve betik (script) dosyalarını görebiliriz. Osql; sunucu ile haberleşmek için ODBC'yi kullanır. QUIT veya EXITkomutlarını kullanarak Osql 'den çıkılabilir. Bu uygulamayı kullanmak için komut satırından yararlanılır. Sık kullanılan parametreler şunlardır:
  7.9.2013 22:48:43
 • T-SQL' de Temel İfadeler

  İfade Seviyesi: BEGIN...END blokları: BEGIN ve END arasında yazılan SQL ifadelerinin bir bütün olarak algılanmasını sağlar. IF...ELSE blokları: Eğer o anki durum için ilk alternatif doğruysa SQL Server ilk ifadeyi gerçekler, ikinci ifade doğruysa ikinci ifade greçeklenir.
  7.9.2013 22:47:25
 • Toplama Fonksiyonları (Aggregate Functions)

  Bir dizi değer üzerinde hesaplama yaparak sonuç değere ulaşan fonksiyonlara toplama fonksiyonları denir. Bu fonksiyonlar, T-SQL (Transact Structured Query Language - İşlemsel Yapısal Sorgulama Dili) programlama dilinde en yaygın olarak kullanılan sistem fonksiyonlarıdır. Toplama fonksiyonlarının aşağıdaki gibi oluşturulmuş bir tablo üzerinde kullanımları ve alınan sonuçlar şu şekildedir:
  7.9.2013 22:46:45
 • Tarih ve Zaman Fonksiyonları

  Tarih ve zaman fonksiyonları, MS SQL kurulumu yapıldığında hazır olarak gelen, tarih ve zaman ifadeleri üzerinde işlem yapılmasını sağlayan fonksiyonlardır. Bu fonksiyonlar şunlardır:
  7.9.2013 22:45:36
 • String Fonksiyonları

  String fonksiyonları, MS SQL kurulumu yapıldığında hazır olarak gelen ve string ifadeler üzerinde işlem yapılmasını sağlayan fonksiyonlardır. Bu fonksiyonlar içinde en sık kullanılanlar şunlardır:
  7.9.2013 22:44:16
 • Matematik Fonksiyonlar

  Matematik fonksiyonları, MS SQL kurulumu yapıldığında hazır olarak gelen ve matematiksel ifadeler üzerinde işlem yapılmasını sağlayan fonksiyonlardır. Bu fonksiyonlar şunlardır:
  7.9.2013 22:43:46
 • İstatistiksel Sistem Fonksiyonları (System Statistical Functions)

  İstatistiksel sistem fonksiyonları parametre almayan, fonksiyonun yazıldığı andaki SQL Server’ın istatiksel verilerini geri dönen fonsiyonlar bütünüdür. İstatistiksel sistem fonksiyonları veritabanı yöneticisine sistem performansını belirleme ve problem çözme açısından yardımcı olur. Bütün istatistiksel sistem işlevleri kararlı değildir (nondeterministic), yani aynı girdilerin girilmesine rağmen farklı çıktılar dönerler. İstatistiksel sistem fonksiyonları şunlardır:
  7.9.2013 22:41:12
 • Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar (User Defined Functions)

  Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar (User Defined Functions), yerleşik SQL fonksiyonları dışında kullanıcılar tarafından oluşturulan ilişkisel veri tabanı nesneleridir. SQL Server 2000 ile birlikte gelen Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon oluşturma işlemi, tek bir değer veya tablo döndürmek için kullanılabilir. Bu tür fonksiyonlar CLR (Common Language Runtime - Ortak Dil Çalıştırma Platformu) ya da T-SQL (Transact-SQL) temelli olarak yazılabilir ancak aşağıdaki bilgilendirmede T-SQL dili temel alınmıştır.
  7.9.2013 22:38:55
 • Fonksiyonlar

  Fonksiyonlar, SQL Server’a çeşitli özellik ve kolaylıklar katan yapılardır. Diğer programlama dillerinde olduğu gibi kullanıcının bazı işlemleri bir çok yerde otomatik olarak yapmasını sağlar.
  7.9.2013 22:38:19
 • Operatörler

  İki diziyi birbirine bağlamak için (+) operatörü kullanılır. Default olarak ' ' şeklinde gösterilen içi boş dizi, INSERT satırında (statement) "varchar" data tipi için tek bir boşluk olarak yorumlanır. Örneğin: 'abc' + ' ' + 'def' ; 'abc def' ye eşittir. Boş dizi hiç bir zaman "null" değerine eşit değildir.
  7.9.2013 22:37:43
 • T-SQL'de Yerel Değişkenler

  Transact-SQL yerel değişkenleri herhangi bir türde sadece bir veri tutabilen nesnelerdir. Bu değişkenler genellikle aşağıdaki amaçlar için kullanılır: Bir döngünün ne kadar devam etmesi gerektiğini ya da döngünün ne kadar devam ettiğini hesaplamak için sayaç olarak kullanılır. Bir akış ya da kontrol ifadesinde test amaçlı veri tutmak için kullanılabilir. Bir tabloya veri kaydetmek amacıyla da kullanılabilir.
  7.9.2013 22:37:08
 • "Select" İfadesi

  Microsoft SQL Server ortamında veri almanın temeli "SELECT" Transact-SQL ifadesidir. Sorgu Çözümleyici (Query Analyzer) SQL penceresi bölümüne doğrudan bu ifadeleri girilebildiği gibi diyagram veya "Grid Pencereleri" kullanılarak, bu ifadelerin Sorgu Çözümleyici tarafından oluşturulması da sağlanabilir. "Select" ifadesi birden çok yan tümceye sahiptir. Söz dizimi karmaşık gibi görünse de temel yapısı çok basittir.
  7.9.2013 22:36:35
 • DML (Data Manipulation Language) İfadeleri

  Veritabanında bilgi üzerinde çalışmayı sağlar. Bilgiyi çağırma, bilgiye yeni bir şeyler ekleme, bilgiden bir şeyler silme, bilgiyi güncelleştirme işlemlerini yapar. Temel dört komutu vardır:
  7.9.2013 22:36:03
 • Veri Tanımlama Dili (DDL-Data Definition Language) İfadeleri

  Bir veritabanı (database) veya tablo (table) oluşturmayı, silmeyi ve üzerinde değişiklik yapmayı sağlayan ifadelerdir. Üç temel komutu vardır: "create", "alter"," drop". Create Database: Bu komut yardımıyla SQL Server üzerinde yeni bir veritabanı oluşturulur. Bu komutu kullanabilmek için kullanıcının Sistem Yöneticisi (System Administarator) veya Veritabanı kurucusu (Database Creators) rollerinden birine sahip olması gerekir.
  7.9.2013 22:33:29