• Giriş Hesapları

  Giriş (Login) Hesaplarının Yaratılması: Giriş hesapları Master..syslogins tablosunda tutulur ve de yeni bir kullanıcı açıldığında otomatik olarak master..syslogins tablosuna yeni bir kayıt eklenir. SQL sunucusuna bağlanma sırasında giriş hesabı olmayan kişiler eğer varsa misafir giriş hesabını kullanarak veritabanına ulaşabilirler.
  7.9.2013 22:59:51
 • Yetkilendirme İşlemi

  Bir kullanıcı SQL sunucusuna bağlanıldığında; istemci, NT grubu üzerinden ve kullanıcının kendi hesabı üzerinden bir güvenilir bağlantı oluşturur. İstemci, güvenilir bağlantı oluşturduğu için SQL Server'da kendisine bağlanan kişinin NT'ye giriş yaparak bağlandığını bilir, bu nedenle tekrar kullanıcı ismi ve şifre kontrolü yapmasına gerek kalmaz. SQL sunucusu, kullanıcının hesabını ya da grubunun hesabını syslogins tablosunda bulursa kişinin SQL sunucusu ile bağlantı kurmasına izin verir.
  7.9.2013 22:59:20
 • Giriş Hesabı Denetimi (Authentication Processing)

  SQL Server, girişleri doğrulamak için WinNT'ye güvenir ya da kendi kendine girişleri doğrular. WinNT'nin Doğruladığı Girişleri SQL Server'ın Denetleme Şekli: Aşağıdaki adımlar, WinNT'nin doğruladığı loginleri SQL Server'ın nasıl işlediğini tanımlar.
  7.9.2013 22:58:11
 • İmleç (Cursor) Kullanımı

  Bilgisayar ile uğraşırken sürekli olarak bir yerlere bilgi girilmesi gerekir. Bilgi girişinde en çok kullanılan yardımcı imleç (cursor) 'tir. Bilgisayarın o an hangi alanla ilgilendiğini gösteren imleç aynı mantıkla SQL Server üzerinde de tanımlanmıştır.
  7.9.2013 22:55:20
 • Diğer Tablolara Bağlı Olan Tabloda Bilgi Değiştirme

  "From" ile kullanılan "update" ifadesi bir tablo ile bağlantılı bilgiler içeren tablodaki satırları güncellemek için kullanılır. "Update" ifadesi ile bir satır yalnızca bir kez güncellenebilir. "Set" ile hangi alanlar güncellenecekse onlar belirtilir; "update" ile de güncellecek olan tablonun ya da görünümün ismi belirtilir. Kullanımı şu şekildedir:
  7.9.2013 22:54:47
 • Diğer Tablolara Bağlı Olan Tablodan Satır Silme

  "Join"lerle ya da alt sorgulamalarla kullanılan "Delete" ifadesi; bir başka tablo ile bağlantılı bilgiler içeren bir tablodan satır silmeyi sağlar. Bu yöntem, birden çok "delete" ifadesi yazmayı engellediği için pratik bir yöntemdir. Şu şekilde kullanılır:
  7.9.2013 22:54:15
 • Insert...Select İfadesinin Kullanımı

  INSERT...SELECT ifadesi; bir tablodan "select" ifadesi ile seçilen satırları istenilen tabloya eklemeyi sağlar. Tek tek "insert" ifadesi yazmayı önlediği için pratik bir yöntemdir. Hangi tablodan satırları alınacaksa o tablonun diğer tablo ile aynı veritabanında olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Bunun dışında birbirine karşılık gelen alanların aynı veri tipinde olması gerekir. Bir de "null" değerlerinin ve varsayılan değerlerinin olup olmadığına bakıp, ona göre uygulama yapmak gerekmektedir. Genel olarak kullanım şu şekildedir:
  7.9.2013 22:53:47
 • Exist ve Not Exist Anahtar Kelimeleri

  "Exist" ve "not exist" anahtar kelimeleri, değerlerden oluşan bir listede istenilen bilginin var olup olmadığını anlamak için kullanılır. IN yapısına benzer şekilde bir alt sorgulamada "exist" ya da "not exist" kullanılırsa, o alt sorgulamanın çıkaracağı sonuç içerisinde istenilen bilginin olup olmadığına bakılır ve ona göre esas sorgulamaya sınırlandırma getirilmiş olur. Bu arada alt sorgulama sadece değerlerden oluşan bir satırlar bütünü ortaya çıkarır, yeni bir bilgi üretmez.
  7.9.2013 22:53:13
 • Alt Sorgulamalar (Subqueries)

  Alt sorgulamalar; karmaşık sorgulamaları, birbirini izleyen adımlardan oluşan bir diziye çevirir ve böylece tek bir ifade ile sorgulama işlemi yapılmış olur. Bir sorgulama işlemi diğer bir sorgulama işleminin sonuçları kullanılarak yapılacaksa (o sorgulama işleminin sonuçları içinden yapılacaksa) alt sorgulamalar kullanılır. Bir sorgulama bünyesinde birden çok sorgulamaya gerek duymuyorsa alt sorgulama kullanmaya gerek yoktur. Genellikle bir alt sorgulamanın yaptığı işi "join" de yapabilir.
  7.9.2013 22:52:44
 • Sonuç Tablosundan Tablo Oluşturma

  Select Into ifadesi kullanılarak, select sorgusu ile elde edilen veriler into ifadesi ile geçici bir tablo içine yazılabilir.
  7.9.2013 22:51:43
 • Birden Çok Sonuç Tablosunu Birleştirme

  Birden çok "select" ifadesinin kullanılarak tek sorgulama ile oluşturulamayan sonuç tablolarının yaratılmasını sağlar. Bunun için "union" operatörü kullanılır. Birleştirilmek istenen tabloların belirlenen alanlarının veri tipleri ve tablolardan alınacak sütun sayıları aynı olmalıdır. Alan isimleri ilk "select" ifadesinde belirlenir. Eğer alan isimlerinde değişiklik yapılacaksa bunun ilk "select" cümleciğinde yapılması gerekir. Sonuç tablosunda tüm oluşabilecek satırları (aynı satırdan birden çok olsa bile) göstermek için "union"dan sonra "all" kullanılır. Belli bir alanı referans alarak sıralama yapmak istenirse, "order by" ifadesini kullanmak yerinde olur.
  7.9.2013 22:51:10
 • Birden Çok Tabloyu Birleştirme

  İstenilen sayıda tablo ortak alanlar sayesinde birleştirilebilir ve sonuç tabloları oluşturulabilir. Birleştirilecek tabloların foreign key (yabancıl anahtar)'e sahip olmalarına dikkat edilmelidir. Her birleştirme işlemi için "join" kullanılmalıdır. Ayrıca, sonuç tablosunun özelleşmesi isteniyorsa "where" yapısı da kullanılabilir. Örnek: IDENTITY1, COMPANY ve CLASS adında 3 tablo olsun. Bu tablolardan IDENTITY1ve COMPANY tablolarında no ve number alanlarının ortak, COMPANY ve CLASS tablolarında da age alanlarının ortak olduğu görülür.
  7.9.2013 22:50:35
 • Birden Çok Tabloda Sorgulama (Join)

  Join(Birleştirici), iki ya da daha fazla tabloyu aynı anda sorgulayarak bir sonuç tablosu (result table) oluşturmaya yarar. Örneğin: İki tabloyu birleştirici ile birleştirerek sonuç tablosu oluşturmak istenirse her iki tabloda da aynı olan alanlardan yola çıkılır. Böylece alanları kullanarak istenilen sonuç tablosu oluşturulabilir.
  7.9.2013 22:49:48
 • Osql

  Osql komutu ile Transact -SQL komutları, sistem yordamları ve betik (script) dosyalarını görebiliriz. Osql; sunucu ile haberleşmek için ODBC'yi kullanır. QUIT veya EXITkomutlarını kullanarak Osql 'den çıkılabilir. Bu uygulamayı kullanmak için komut satırından yararlanılır. Sık kullanılan parametreler şunlardır:
  7.9.2013 22:48:43
 • T-SQL' de Temel İfadeler

  İfade Seviyesi: BEGIN...END blokları: BEGIN ve END arasında yazılan SQL ifadelerinin bir bütün olarak algılanmasını sağlar. IF...ELSE blokları: Eğer o anki durum için ilk alternatif doğruysa SQL Server ilk ifadeyi gerçekler, ikinci ifade doğruysa ikinci ifade greçeklenir.
  7.9.2013 22:47:25
 • Toplama Fonksiyonları (Aggregate Functions)

  Bir dizi değer üzerinde hesaplama yaparak sonuç değere ulaşan fonksiyonlara toplama fonksiyonları denir. Bu fonksiyonlar, T-SQL (Transact Structured Query Language - İşlemsel Yapısal Sorgulama Dili) programlama dilinde en yaygın olarak kullanılan sistem fonksiyonlarıdır. Toplama fonksiyonlarının aşağıdaki gibi oluşturulmuş bir tablo üzerinde kullanımları ve alınan sonuçlar şu şekildedir:
  7.9.2013 22:46:45
 • Tarih ve Zaman Fonksiyonları

  Tarih ve zaman fonksiyonları, MS SQL kurulumu yapıldığında hazır olarak gelen, tarih ve zaman ifadeleri üzerinde işlem yapılmasını sağlayan fonksiyonlardır. Bu fonksiyonlar şunlardır:
  7.9.2013 22:45:36
 • String Fonksiyonları

  String fonksiyonları, MS SQL kurulumu yapıldığında hazır olarak gelen ve string ifadeler üzerinde işlem yapılmasını sağlayan fonksiyonlardır. Bu fonksiyonlar içinde en sık kullanılanlar şunlardır:
  7.9.2013 22:44:16
 • Matematik Fonksiyonlar

  Matematik fonksiyonları, MS SQL kurulumu yapıldığında hazır olarak gelen ve matematiksel ifadeler üzerinde işlem yapılmasını sağlayan fonksiyonlardır. Bu fonksiyonlar şunlardır:
  7.9.2013 22:43:46
 • İstatistiksel Sistem Fonksiyonları (System Statistical Functions)

  İstatistiksel sistem fonksiyonları parametre almayan, fonksiyonun yazıldığı andaki SQL Server’ın istatiksel verilerini geri dönen fonsiyonlar bütünüdür. İstatistiksel sistem fonksiyonları veritabanı yöneticisine sistem performansını belirleme ve problem çözme açısından yardımcı olur. Bütün istatistiksel sistem işlevleri kararlı değildir (nondeterministic), yani aynı girdilerin girilmesine rağmen farklı çıktılar dönerler. İstatistiksel sistem fonksiyonları şunlardır:
  7.9.2013 22:41:12