Veri Tanımlama Dili (DDL-Data Definition Language) İfadeleri

Eyl 08, 2013

Bir veritabanı (database) veya tablo (table) oluşturmayı, silmeyi ve üzerinde değişiklik yapmayı sağlayan ifadelerdir. Üç temel komutu vardır: "create", "alter"," drop".

Create Database:

Bu komut yardımıyla SQL Server üzerinde yeni bir veritabanı oluşturulur. Bu komutu kullanabilmek için kullanıcının Sistem Yöneticisi (System Administarator) veya  Veritabanı kurucusu (Database Creators)  rollerinden birine sahip olması gerekir.

CREATE DATABASE itubim

ON 
(
   Name=asistan_ogr, 
   FILENAME= 'c:\program files\microsoft sql server\mssql\data\asistan_ogr.mdf', 
   SIZE=10, 
   MAXSIZE=50, 
   FILEGROWTH=5

LOG ON 

   NAME = 'asistan_log', 
   FILENAME = 'c:\program files\microsoft sql server\mssql\data\asistanlog.ldf', 
   SIZE = 5MB, 
   MAXSIZE = 25MB, 
   FILEGROWTH = 5MB 
)) 

Yukarıda CREATE DATABASE ifadesi ile itubim isimli veritabanı oluşturuldu. Bu ifadenin çalıştırılması ile itubim  veritabanı üzerinde db_owner veritabanı rolüne de sahip olunduğundan bu veritabanı içerisindeki  tabloları da oluşturma hakkı elde edilmiştir.

Alter Database:

Bu ifade sayesinde varolan bir veritabanı üzerinde değişiklik yapılabilir.

ALTER DATABASE database adı ADD| MODIFY tablo adı

ALTER DATABASE personel

ADD adres char(50)

GO

Drop Database:

Varolan bir veritabanının silinmesini sağlar.

DROP DATABASE personel

GO

Create Table:

Bu ifade ile bir veritabanı içinde tablo oluşturulur.

"name", "surname", "number" alanlarına sahip TABLE2 adında bir tablo yaratılsın: 

CREATE TABLE TABLE2
(name char(10) NOT NULL,
surname char(10) NOT NULL,
number int NOT NULL IDENTITY(1,1),
)
GO

Alter Table: Varolan veritabanı üzerinde değişiklik yapmaya yarar.

ALTER TABLE tablo adı ADD| MODIFY kolon adı

ALTER TABLE personel

ADD adres char(50)

GO

Drop Table: Varolan bir tabloyu silmek için kullanılır.

DROP TABLE personel

GO