Operatörler

Eyl 08, 2013

Aritmetik Operatörler:  çarpma(*), bölme(/), toplama(+) , çıkarma(-) ve modül(%) işlemleri yapılabilir.

Karşılaştırma Operatörleri:

Operator Meaning
= Eşittir
> Büyüktür
< Küçüktür
>= Büyük veya eşit
<= Küçük veya eşit
<> Eşit değil
Dizi Operatörleri :

İki diziyi birbirine bağlamak için (+) operatörü kullanılır. Default olarak ' ' şeklinde gösterilen içi boş dizi, INSERT satırında (statement) "varchar" data tipi için tek bir boşluk olarak yorumlanır. Örneğin: 'abc' + ' ' + 'def' ; 'abc def' ye eşittir. 
Boş dizi hiç bir zaman "null" değerine eşit değildir.

Mantıksal Operatörler :

"Where" cümleciğinde kullanılan "and", "or", "not" operatörleridir.

Operatörlerin Öncelik Seviyeleri : 

Yukarıdan aşağıya doğru operatörlerin öncelik sıraları şu şekildedir:
Tip Operator Sembol
Gruplama temel gruplama ( )
Aritmetik çarpım * / %
Arithmetik toplama - +
Mantıksal değil NOT
Mantıksal ve AND
Mantıksal veya OR