String Sınıfı ve Özellikleri

Eyl 06, 2013

Programlama dillerinde karakter; bir harf, sayı, noktalama işareti ya da bir sembol anlamındadır. Karakter katarı ise bir ya da birden fazla karakterin bir araya gelmesi ile oluşan yapıdır. Karakter katarı  değer tipi olmaktan çok referans tipi olarak işlem görür. Karakter katarı  tanımlaması aşağıda görüldüğü şekilde yapılır.

string Yazi;

Yazi, karakter katarı  türünde bir değişkendir. Her karakter katarı  bir nesnedir ve System.String sınıfından üretilir. Eğer System kütüphanesi sınıf dosyasına eklenirse bu şekilde kullanım olabilir. Eğer eklenmemişse aşağıdaki gibi karakter katarı  nesnesi yaratılabilir.

System.String Yazi;

Karakter katarı  türündeki bir değişkene atama aşağıdaki gibi yapılabilir.

Yazi = “Bilgi İslem Daire Başkanlığı”;

Karakter Katarı Metotları

Karakter katarı sınıfına ait .Net Framework içinde tanımlanmış birçok metot vardır. Bu metotlar karakter katarı nesnelerinde sıklıkla kullanılır. En çok kullanılanlar, aşağıda maddeler halinde listelenmiştir:  

 • Compare Metodu : Bu metot iki karakter katarını  karşılaştırmak için kullanılır. Birinci parametre büyükse pozitif bir sayı, ikinci parametre büyükse negatif bir sayı, eşitlerse sıfır döndürür.
                      
 • Concat Metodu : Karakter katarı  türündeki verileri parametre olarak alır ve onları birleştirerek geri döndürür. 

  string Str1 = “I.String, ”;
  string Str2 = “II.String”;
  MessageBox.Show(string.Concat(str1, str2));

  kodları kullanıldığında ekran çıktısı “I.String, II.String” şeklinde olur.
                        
 • IndexOf Metodu : Kendisini çağıran karakter katarı  içinde parametrede yer alan veriyi arar. Bulursa parametrenin bulunduğu indeksi tutar. Eğer aranan birden fazla karaktere sahipse ilk karakterin indeksini tutar. Eğer arananı bulamazsa -1 döndürür. Karakter katarının  içerisinde aranandan birden fazla varsa ilk bulunanın indeksini döndürür.

  string str = “Bilgi İslem Daire Baskanligi”;
  MessageBox.Show(str.IndexOf("Daire").ToString());

  Yazıldığında ekren çıktısı 12 olarak görünür.

 • LastIndexOf Metodu : Bu metot IndexOf metoduna benzer. Aralarındaki tek fark ise bu metot aranacak verinin,  verilen karakter katarı içerisinde son geçtiği noktanın indeksini vermesidir.

 • StartsWith Metodu : Metodu çağıran karakter katarı , fonksiyonda yer alan parametre ile başlıyorsa doğru, diğer durumlarda yanlış değerini döndürür.

 • EndsWith Metodu : Metodu çağıran karakter katarı , fonksiyonda yer alan parametre ile bitiyorsa doğru, diğer durumlarda yanlış değerini üretir.

 • Trim Metodu : Bu metot bir karakter katarı değişkeni içerisindeki sağ ve sol taraflarda bulunan boşluk karakterlerini almak için kullanılır. Çeşitli kullanım şekilleri vardır: Trim(), baştaki ve sondaki boşlukları siler; TrimStart(), sadece baştaki boşlukları siler; TrimEnd() yalnızca sondaki boşlukları siler.

 • Split Metodu : Bu metotta, metotu çağıran karakter katarını ayırıcı dizisindeki karakterlere göre parçalara ayrılır ve sonuç bir karakter katarı dizisinde tutulur. 

  string a = "Ahmet, Mehmet, Osman, Ayşe";
  string[] b = a.Split(',');
  Console.WriteLine(b[0]);

  Kod parçasının ekran çıktısı "Ahmet"dir.

 • Remove Metodu : Belirtilen sayıda karakterin, karakter katarı değişkeninden kaldırılmasını sağlar. Yine bu metot da sağ taraf değeri olarak kullanılır. Kullanımı aşağıdaki gibidir:

  string s = "123abc456";
  Console.WriteLine("{0}", s.Remove(3,3));

  ifadesinin ekran çıktısı "abc" şeklinde olur.

 • ToUpper Metodu : Verilen karakter katarı değişkeninin tüm içeriğini büyük harfe dönüştürür.

 • ToLower Metodu : Verilen karakter katarı değişkeninin tüm içeriğini küçük harfe dönüştürür.

 • ToCharArray Metodu : Karakter katarı değişkenlerini char tipinden dizilere dönüştürmek için kullanılır.

 • Insert Metodu : Bu metot, bir karakter katarına herhangi bir karakter ya da katar eklemek için kullanılır. İki parametre alır. Birinci parametre  int tipindedir ve eklenecek karakter ya da karakter katarının hangi noktadan başlayacağını gösterir. İkinci parametre ise karakter katarı tipindedir ve eklenecek karakter katarını gösterir.

  string str = “Bilgi İslem Baskanlıgı”;
  string ekStr = “Daire ”;
  string strYeni = str.Insert(15, ekStr);

  Burada strYeni yazdırılmak istendiğinde ekran çıktısı "Bilgi İşlem Daire Başkanlığı" şeklinde olur.

 • Replace Metodu : Bu metot karakter katarı içerisinde bulunan bazı karakterlerin yer değiştirmesini sağlar. Metot, iki farklı parametre alır. İki parametre de char ya da karakter katarı değişkenleridir. İlk parametre değiştirilecek değeri, ikinci parametre ise yerine konacak değeri belirtir.

  string str = "a b c d e f";
  Console.WriteLine("Düzenlenmiş karakter katarı: \"{0}\"", str.Replace(' ', ',')); 

  İfadesinin ekran çıktısına bakıldığında "Düzenlenmiş karakter katarı: "a,b,c,d,e,f"" şeklinde bir görüntü ile karşılaşılır.

 • Copy Metodu : Bu fonksiyonla beraber kaynakta belirtilen dosya hedefe kopyalanır. 
   
 • Min Metodu : Önceden bir fonksiyonun içerisinde tanımlanmış sıralama algoritmasına uygun olarak karakter katarı  elemanlarından en küçük olanını geri döndüren bir metottur.

 • Max Metodu : Önceden bir fonksiyonun içerisinde tanımlanmış sıralama algoritmasına uygun olarak karakter katarı  elemanlarından en büyüğünü geri döndüren bir metottur.      
   
 • Substring Metodu : Bir karakter dizisinin belli bölümünü almak için kullanılır. Aldığı iki parametreden birincisi kaçıcı karakterden başlanılacağını, ikinci parametre ise başlanılan karakterden sonra kaç karakter dönüleceğini belirtir.

  string a = "BirİkiUc";
  string b = a.Substring(0,3);
  Console.WriteLine("Alt string: {0}", b);

  İfadesinin ekran çıktısı ise "Bir" seklinde olur.

 • Padleft Metodu : Birinci parametrede verilen karakter uzunluğu kadar alana, verilen karakter katarını sağa dayalı olarak yazar, sol tarafta kalan boş alanlar ise ikinci parametrede verilen karakterle doldurulur.

 • Padright Metodu : Kullanımı Padleft metoduna benzer, ancak bu metotta, verilen karakter katarı sola dayalı olarak yazılır, sağ tarafta kalan boş alanlar ise ikinci parametrede verilen karakterle doldurulur.

 • Isnullorempty Metodu : Karakter katarı değişkeninin içeriğinin boş olup olmadığını öğrenmek için kullanılan bir metottur. Eğer değişkenin içeriği boş ise doğru, dolu ise yanlış değerini döndürür. 

 • Finalize Metodu : Karakter katarı nesnesi silinmeden hemen önce bu metot çağrılır ve bunun sayesinde nesneye yapılması gereken son işlemler belirtilerek kontrollü bir silinme sağlanmış olur. 
    
 • Equals Metodu : İki karakter katarı içeriğini karşılaştırır eğer karakter katarları birbirine eşitse doğru, değilse yanlış değerini döndürür. 

Karakter Katarı Operatörleri

 • Equality Operatörü : İki karakter katarı tipinden değişkenin birbirine eşit olup olmadığını kontrol eder. Kısaca == operatörü kullanılabilir. Eğer her iki karakter katarı değişkeni birbirine eşit ise doğru değilse yanlış değerini döndürür.

 • Inequality Operatörü : Bu operatörün kullanımı equality operatörünün kullanımına benzer. Kısaca != sembolü ile gösterilir. İki karakter katarı değişkeni birbirine eşit değilse doğru, eşit ise yanlış değerini döndürür. 

Karakter Katarı  Özellikleri

 • Chars Özelliği : Karakter katarı ifadeyi oluşturan karakterlere indeksleyicilerle ulaşmak mümkündür. Bu indeksleyiciler .net framework içerisinde tanımlı olan Chars özelliğine karşılık gelir.

 • Length Özelliği : Length, karakter katarı nesnesi içerisinde bulunan karakter sayısını geriye döndürür.