• Sınıf (Class) ve Nesne (Object) Kavramları

  Sınıf (Class) : Sınıflar nesne yönelimli (object oriented) programlamanın en önemli öğesidir. Sınıflar sayesinde programlar parçalara bölünür ve karmaşıklığı azalır. Yaratılan metodlar ve özellikler bir sınıfın içerisinde yer alır ve bir sınıf defalarca kullanılabilir. Bir sınıfta hem fonsiyonlar hem de veriler aynı anda birbiriyle sıkı bir şekilde bağlı olarak bulunurlar.
  8.9.2013 14:52:59
 • Serileştirme (Serialization)

  Serileştirme (Serialization) C#’ta nesneleri saklama gereksinimiyle ortaya çıkmıştır. Ters serileştirme (Deserialization) ise bir akışın nesneye dönüştürülmesi işlemidir. Serileştirme için gerekli sınıflara System.Runtime.Serialization isim uzayından ulaşılabilir. Serileştirme sayesinde nesneleri istediğimiz biçimde saklayabiliriz.
  8.9.2013 14:52:16
 • RSS NEDİR?

  RSS web de birçok yerde kullanılan haber ve benzeri sitelerdeki yeni konuların, sayfaların kolay takip edebilmek için geliştirilmiş bir yapıdır. Örneğin web sayfanızda eklediğiniz yeni bir sayfa bilgisini yaymak istiyorsunuz. Bunu bir RSS dosyası halinde hazırladığınızda bu konu ile ilgili olanlar RSS yorumlayıcıları ile bu dosyayı indirerek sayfadaki değişikliklerden haberdar olabilir. Bu değişikliklerden haberdar olmak siteyi dolaşıp sayfaları aramalarına gerek kalmayacaktır.
  8.9.2013 14:51:25
 • OCR (Optical Character Recognition - Optik Karakter Tanıma)

  OCR (Optical Character Recognition - Optik Karakter Tanıma), taranmış kağıt evraklar, PDF dosyalar veya dijital kamerayla çekilen resimler gibi belge türlerinin düzenlenebilir ve aranabilir verilere dönüştürülmesine olanak sağlayan bir teknolojidir. OCR, resimlerdeki harfleri seçip ayırarak harflerden kelimeleri ve kelimelerden de cümleleri oluşturur.
  8.9.2013 14:50:20
 • Insertion Sort Algoritması

  Insertion Sort, bilgisayar bilimlerinde kullanılan ve sıralı diziyi her adımda öge öge oluşturan bir sıralama algoritmasıdır. Insertion Sort Algoritması, düzensiz dizi elemanlarını tek tek ele alarak her birini dizinin sıralanmış kısmındaki uygun yerine yerleştirme esasına dayanır. Genelllikle günlük hayatımızda farketmeden kullandığımız bir çözüm yöntemidir. Küçük boyutlu dizileri sıralamada hızlı olsa da çok sayıda veriyi sıralarken Insertion Sort diğer sıralama yöntemlerine göre çok yavaş kalmaktadır.
  8.9.2013 14:50:16
 • Yazılım Testi ve Test Süreçleri

  Kaliteli yazılımlar, kabul edilebilir düzeyde hatasız, planlanan bütçe ile zamanında bitirilip dağıtılabilen, gereksinimleri ve/veya beklentileri karşılayabilen ve sürdürülebilir özelliklere sahip yazılımlardır. Ancak, kalite terimi kişilere göre oldukça değişebilen bir terim olup müşterisinin kim olduğuna ve tasarımda hedeflenen unsurlara bağlı olarak farklılıklar gösterebilmektedir.
  8.9.2013 14:49:31
 • Radix Sort Algoritması

  Bilgisayar bilimlerinde, tamsayı dizilerini artan ya da azalan bir şekilde sıralayabilecek birçok metot vardır. Radix Sort, sayıları basamaklarının üzerinde işlem yaparak sıralayan doğrusal sıralama algoritmalarından biridir. Radix Sort algoritması, 1887 yılında Hollerith’in patentini aldığı “tabulating machine” için kullandığı yönteme dayalıdır. Esasta, 2 tabanına göre yazılmış sayıları sıralayan hızlı bir algoritmadır. Sayma sayıları, adlar ya da tarihler gibi karakter dizilerini göstermek için de kullanılabildiğinden basamağa göre sıralama algoritması yalnızca sayma sayılarını sıralamak için kullanılan bir algoritma değildir. Radix Sort, hane sıralaması veya kök sıralaması isimleri ile de anılmaktadır.
  8.9.2013 14:49:19
 • Quicksort Algoritması

  Quiksort günümüzde yaygın olarak kullanılan bir sıralama algoritmasıdır. Quicksort algoritması, sıralanacak bir diziyi daha küçük iki parçaya ayırıp oluşan bu küçük parçaların kendi içinde sıralanması mantığıyla çalışır.
  8.9.2013 14:48:33
 • Yazılım Patentleri ve Avrupa Birliği

  Yazılımların patentlenmesi mi, yoksa patentlenmemesi mi doğru? Bu soru sadece yazılımcıları veya teknoloji şirketlerini değil aynı zamanda teknoloji kullanıcıları da yakından ilgilendirmektedir. Her türlü teknolojik üründe yazılımların giderek ağırlık kazanması yazılım patentlerini daha önemli kılmaktadır.
  8.9.2013 14:48:23
 • Merge Sort (Bileştirme Sıralaması) Algoritması

  Merge Sort (Birleştirme Sıralaması), diziyi ardışık olarak en küçük alt dizilerine kadar yarılayan sonra da onları sıraya koyarak bireştiren özyineli bir algoritmadır. Yarılama işlemi en büyük alt dizi en çok iki öğeli olana kadar sürer. Sonra "Merge (Birleştirme)" işlemiyle altdiziler ikişer ikişer bölünüş sırasıyla sıralı olarak bir üst dizide bireşir. Süreç sonunda en üstte sıralı diziye ulaşılır.
  8.9.2013 14:47:48
 • Yansıma (Reflection)

  Yansıma (Reflection), üst verinin (metadata) çalışma zamanında (runtime) incelenmesini sağlayan mekanizmadır. Yansıma ile metod adları, nesnenin veri tipi ve "Constructor" bilgileri alınabilmektedir.
  8.9.2013 14:47:31
 • Heapsort Algoritması

  Verinin hafızada sıralı tutulması için geliştirilen sıralama algoritmalarından (sorting algorithms) bir tanesidir. Yığınlama sıralaması, arka planda bir yığın ağacı(heap) oluşturur ve bu ağacın en üstündeki sayıyı alarak sıralama işlemi yapar. Bu verilerin bir oluşumun belirleyici alanları olduğunu düşünebiliriz. Yani örneğin vatandaşlık numarası veya öğrenci numarası gibi. Dolayısıyla örneğin öğrencilerin numaralarına göre sıralanması durumunda kullanılabilir.
  8.9.2013 14:47:09
 • Sıralama Algoritmaları

  Sıralama ve arama tekniklerinden pek çok programda yararlanılmaktadır. Günlük yaşamımızda elemanların sıralı tutulduğu listeler yaygın olarak kullanılmaktadır. Telefon rehberindeki bir kişinin telefon numarasının bulunması bir arama (search) işlemidir.
  8.9.2013 14:46:29
 • SHA1 Şifreleme Metodu

  Secure Hashing Algorithm olarak adlandırılan, şifreleme algoritmaları içerisinde en yaygın olarak kullanılan algoritma olduğu kabul gören SHA1, United States National Security Agency tarafından tasarlanmıştır. “Hash” fonksiyonlarına dayalı veritabanı yönetimine (database management) imkan sağlar.
  8.9.2013 14:45:38
 • XML Sınıflarının Özellikleri ve Kullanımı

  "XMLTextWriter" sınıfı, yazılan kodlar aracılığıyla XML dosyalarını oluşturmak ve oluşturulan dosyaları biçimlendirmek için kullanılan bir sınıftır. Bu sınıf "XMLWriter" sınıfından türemiş olan bir sınftır.
  8.9.2013 14:44:41
 • RSA Algoritması

  RSA, güvenilirliği çok büyük tam sayılarla işlem yapmanın zorluğuna dayanan bir şifreleme tekniğidir. Bu algoritma, adını Ron Rivest, Adi Shamir ve Leonard Adleman adlı geliştiricilerinin soyadlarının ilk harflerinden almıştır.
  8.9.2013 14:44:40
 • ASP .NET 'de MD5 Uygulaması

  Windows Form uygulamasında şifreleme yapan metot aşağıda gösterilmiştir. getMd5Hash metoduyla bu işlem gerçekleştirilir. Şifrelenmiş veri byte tipinde data dizisine kaydedilir, çünkü md5Hasher sınıfının ComputeHash metodu bu tipte veri döndürür. For döngüsü yardımıyla dizi elemanları tek tek kontrol edilir ve ToString("x2") metoduyla onaltılık tabanda hegzadesimal formata çevrilir.
  8.9.2013 14:43:56
 • XML Namespaces(İsim Uzayları)

  XML (Extensible Markup Language- Genişleyebilir İşaretleme Dili) bir etiketleme dilidir ve etiket isimleri programcı tarafından belirlenir. Farklı XML uygulamalarından birlikte kullanılan XML kaynakları aynı isimde etiketlere sahip olabilir. Bu çakışmayı önlemek için namespace (isim uzayı) ve prefix (ön ek) kullanılır.
  8.9.2013 14:43:39
 • MD5 Algoritması

  Message Digest 5 (MD5) algoritması, verilen dosyanın veya mesajın (şifre vb.) kendine has “parmak izi” nin oluşturulmasını "hash" fonksiyonlarına dayalı olarak sağlayan bir algoritmadır. Bir veritabanı yönetimi (database management) tekniğidir. 1991 yılında MIT (Massachusetts Institute of Technology)’de görev yapan Profesör Ron Rivest tarafından geliştirilmiştir. Profesör Rivest MD5’i MD4’ün bir üst sürümü olarak tasarlamıştır.
  8.9.2013 14:43:08
 • XML ve Teknolojileri

  XML (Extensible Markup Language - Genişleyebilir İşaretleme Dili), birçok alanda stratejik bir araç olarak kullanılabilen basit ve esnek metin biçimi teknolojisidir. Veri yapılarını, içeriklerini ve kavramlarını platform, şirket ve dilden bağımsız bir yapıda temsiline imkan veren XML, uygulamalarda özel işaretleme dilleri tanımlanmasına olanak sağlayan bir dildir. Bu kadar geniş bir alanda kullanılmasını sağlayan ise birbirinden farklı plaformlar arasındaki iletişimi çok basit ve esnek bir hale getirmesidir.
  8.9.2013 14:42:56